Цитати

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Нобелова награда
Nobel Prize
Писмо
Interviews


 

Образци

Цитати, речи и текстове от Дезмонд Туту

Направихме за Вас следният подбор на важни речи и текстове на носителя на Нобеловата награда за мир:

Реч-Нобелова награда 1984

Nobel Prize (английски оригинал на речта)

[Начало на страница]

Туту за Комисията на правдата и обединението

Надявам се, че работата на комисията ще отвори рани, за да ги почисти, и така да ги предпази от загнояване. Не можем да бъдем повърхностни и да кажем, че миналото е погребано, защото няма да бъде погребано и ще ни преследва. Истинското обединение не е евтино, защото почива на опрощението, което е скъпо. Опрощението от своя страна зависи от разкаянието, което почива на осъзнаването на грешните постъпки, и по този начин на разкриването на истината. Човек не може да прости това, което не знае...

[От речта на Туту по повод назначаването му за председател на Комисията на правдата и обединението на 30 ноември, 1995]

I hope that the work of the Commission, by opening wounds to cleanse them, will thereby stop them from festering. We cannot be facile and say bygones will be bygones, because they will not be bygones and will return to haunt us. True reconciliation is never cheap, for it is based on forgiveness which is costly. Forgiveness in turn depends on repentance, which has to be based on an acknowledgement of what was done wrong, and therefore on disclosure of the truth. You cannot forgive what you do not know…

[Response by Archbishop Tutu on his appointment as Chairperson of the Truth and Reconciliation Commission, November 30 1995]

[Начало на страница]

Други цитати от Дезмонд Туту

Моята мечта е една напълно нерасистка Южна Африка...една нова, свободна Южна Африка, в която всички ние, черни и бели, ще вървим изправени заедно; в която всички ние, черни и бели, ще се държим за ръце, докато вървим по пътя на мира в Южна Африка, в която хората са най-важното, защото са човешки същества, направени по Божие подобие.

Стабилност и мир в нашата страна няма да настъпят от оръжията, защото мир без справедливост е нещо невъзможно.

Stability and peace in our land will not come from the barrel of a gun, because peace without justice is an impossibility.

Искам правителството сега и завинаги да знае, че аз не се страхувам от него… Няма нищо, което правителството би могло да направи, за да ме спре, да правя това, …в което вярвам, че Бог иска от мен… Не мога да го променя. Когато виждам несправедливост, не мога да остана безучастен.

I want the government to know now and always that I do not fear them... There is nothing the government can do to me that will stop me from... what I believe is what God wants me to do... I cannot help it when I see injustice. I cannot keep quiet.

Аз съм човешки същество, защото Ти си човешки. Моята човечност се задълбочава в Твоята, и ако ти станеш нечовешки, аз ще стана нечовешки, и гняв, и злоба, и отплата ще разядат това невероятно благо - хармонията, която трябва да съществува между хората.

I am human because you are human. My humanity is caught up in yours and if you are dehumanized, I am dehumanized, and anger and resentment and retribution are corrosive of this great good, the harmony that has got to exist between people.

Тази награда е за Вас, които отдавна казахте, че трябва да търсим промяната на тази лоша система по мирен начин. Светът признава, че сме представители на мира, на обединението, на любовта, на справедливостта, на загрижеността, на съчувствието. Аз имам голямата чест, да приема наградата от Ваше име. Това е нашата награда. Не е наградата на Дезмонд Туту. Светът знае това и слава Богу, че Бог е нашият Бог.
[Реч-Нобелова награда]

This award is for you, who down the ages have said we seek to change this evil system peacefully. The world recognizes that we are agents of peace, of reconciliation, of love, of justice, of caring, of compassion. I have the great honor of receiving this award on your behalf. It is our prize. It is not Desmond Tutu's prize. The world recognizes that and thank God that our God is God. Thank God that our God is in charge.
[Nobel Speech]

На нашия африкански език казваме, че една личност става личност чрез други личности. Аз не бих знаел, как трябва да бъда човешко същество, ако не го бях научил от други човешки същества. Ние сме създадени за една фина мрежа от връзки, от зависимости. Трябва да се допълваме взаимно. Всичко би било ужасно погрешно, ако нарушим този основен закон на нашето съществуване. Дори и най-силната нация не е напълно самостоятелна..

In our African language we say 'a person is a person through other persons.' I would not know how to be a human being at all except I learned this from other human beings. We are made for a delicate network of relationships, of interdependence. We are meant to complement each other. All kinds of things go horribly wrong when we break that fundamental law of our being. Not even the most powerful nation can be completely self-sufficient.

Много хора мислят, че християните трябва да се държат неутрално, или че църквата трябва да бъде неутрална. Но в ситуация на несправедливост и потисничество, каквато имаме в Южна Африка, изборът, да не се противопоставиш, означава да застанеш на страната на властоимащите, на експлоататорите, на потисниците...Църквата в Южна Африка трябва да бъде пророческата църква, която крещи "И Бог каза", която да застане срещу насилието и несправедливостта, срещу потисничеството и експлоатацията, срещу всичко, което прави Божиите деца нечовешки и ги отдалечава от това, което е възнамерявал Бог... Що се отнася до мен, никога няма да дойде денят, в който апартейда да бъде приемлив. Това е една лоша система и тя е в противоречие с евангелието на Христос. Това е причината, поради която се противопоставям на този режим и никога няма да мога да се съглася с него – не от политически причини, а защото съм християнин.

Many people think that Christians should be neutral, or that the Church must be neutral. But in a situation of injustice and oppression such as we have in South Africa, not to choose to oppose, is in fact to have chosen to side with the powerful, with the exploiter, with the oppressor.... The Church in South Africa must be the prophetic church, which cries out 'Thus saith the Lord', speaking up against injustice and violence, against oppression and exploitation, against all that dehumanizes God's children and makes them less than what God intended them to be... For my part, the day will never come when apartheid will be acceptable. It is an evil system and it is at variance with the gospel of Jesus Christ. That is why I oppose it and can never compromise with it - not for political reasons but because I am a Christian.

Противопоставям се и на двете: насилието на тези, които искат да запазят една несправедлива система, и насилието на тези, които искат да я разрушат.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.