Цитати

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Нобелова награда
Писмо до Лук
The Field
Interview 1
Interview 2


 

Образци

Цитати, речи и текстове
от Бети Уилямс и Марийд Кориган

Вдъхновени от Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг Мл. и двете носителки на Нобеловата награда за мир продължават да носят по света посланието на любовта, състраданието и ненасилието. На тази страница ще намерите цитати от Марийд Кориган и цитати от Бети Уилямс, които поясняват това послание. Освен това на други страници са предложени и следните материали:

Извадки от речта на Бети Уилямс при получаването на Нобеловата награда за мир 1976/77, в която тя представя и "Декларация на Peace People" [към реч - Нобелова награда].

Писмо на Марийд Кориган до сина й Лук (на английски) [към писмо до Лук].

Речта "The Field" за необходимостта от промяна на мисленето в Северна Ирландия, която държи Марийд Кориган през 1999г. (на английски) [към речта].

Подробно интервю с Бети Улямс за нейната личност, развитие и работа, посветена на мира [към интервюто].

Подробно интервю с Марийд Кориган за нейната личност, развитие и работа, посветена на мира [към интервюто].

[Начало на страница]

Марийд Кориган за любовта, човечността и ненасилието

Nonviolence is not just for an elite few, it is for everyone. It is a way of life based on respect for each human person and for the environment. It is also a means of bringing about social and political change and resisting evil without entering into evil. It is a whole new way of thinking.

Ненасилието не е само за определени хора, то е за всички. Това е начин на живот на основата на уважението спрямо всеки човек и природата. Това е средство за предизвикване на социални и политически промени и за разбиране на злото, без да правим зло. То е съвсем нов начин на мислене.

Surely, it is time that our identity as human beings becomes the most important thing to us: that we recognize our common humanity as our first identity; that we are first and foremost men and women in the world today, born to love and be loved - we are interconnected and we need each other.

Със сигурност е дошло време, нашата идентичност като хора да стане най-важното за нас: да осъзнаем нашата човешка природа като наша първа идентичност; да бъдем преди всичко мъже и жени в днешното време, родени за да обичат и да бъдат обичани - ние сме свързани взаимно и се нуждаем едни от други.

We as individuals have got to find our spiritual path. We have got to come into our own truth - and as a young person, that was my struggle - what is life about? And it took me a long time to come to realize that there aren't too many things that are important, but what is important is that we respect each other, uphold our humanity and put our common humanity above the flags, the religions and all of those other things.

Ние трябва да намерим духовния си път като индивиди. Трябва да намерим собствената си истина - и като млад човек това беше моята борба - за какво става дума в живота? Нужно ми беше много време, за да осъзная, че не съществуват толкова много важни неща, но това, което е важно, е да се уважаваме взаимно, да съхраним човещината си и да поставим човешката си природа над флаговете, религиите и всички тези неща.

Pure loving service to each other, not only helps bring us inner peace and happiness - it helps build a world of peace and happiness.

Чистата служба в любовта едни към други не ни помага само в това, да осигурим вътрешен мир и щастие - помага за това, да изградим свят на мир и щастие.

In trying to choose what to do, when faced with such enormous problems, sometimes we can feel powerless and imagine that we personally cannot do anything that will really make a difference. However, I passionately believe that nonviolence is a powerful force that each of us can cultivate in our daily lives and that through the power of love and truth we can each make a difference.

При опита да решим, кое да свършим на фона на такива огромни проблеми, може би понякога се чувстваме безпомощни и си казваме, че ние самите не можем да направим нищо, което може да предизвика някаква промяна. Но аз страстно вярвам в това, че ненасилието е мощна сила, която всеки един от нас може да възпитава в ежедневния си живот, и всеки един от нас може да предизвиква нещата със силата на любовта и истината.

[Начало на страница]

Бети Уилямс за любовта, човечността и ненасилието

Compassion is more important than intellect in calling forth the love that the work of peace needs, and intuition can often be a more powerful searchlight than cold reason.

Състраданието е по-важно от интелекта, за да се предизвика любовта, от която има нужда работата в името на мира, а интуицията често може да бъде по-добър показател от студения разум.

We have to create a world in which there are no unknown, hostile aliens at the other end of any missiles, and that is going to take a tremendous amount of sheer hard work. The only force which can break down those barriers is the force of love, the force of truth, soul-force...

Трябва да създадем свят, в който няма непознати, враждебни чужди хора в другия край на ракетите, и това ще ни струва много работа. Единствената сила, която може да премахне всякакви бариери, е силата на любовта, силата на истината, на душата...

You don't have to win the Nobel Peace Prize to work for peace. The simple premise of unconditional love and nonviolence so beautifully brought to life by Gandhi and Martin Luther King can be practiced by all people. Teach only this to your children. If you'll do just this one simple thing, together, we can heal the world.

Не е нужно да се спечели Нобеловата награда за мир, за да се работи в името на мира. Простата предпоставка на безусловната любов и ненасилието, която така прекрасно е съживена от Ганди и Мартин Лутър Кинг, може да бъде изпълнена от всички. Научете Вашите деца само на това. Когато направите това просто нещо, заедно можем да излекуваме света.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.