Курс 1

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Хронология Връзки

 

Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5
Учебна част


 

Човешки права

Преглед на отделните курсове

Освен това тематичният комплекс Човешки права съдържа дидактическа част за учители, в която са засегнати основополагащи въпроси за възпитанието на човешките права (Учебна част). Тук ще намерите и конкретни идеи и предложения за учебния час по темата Човешки права в училище (Съвети).

Основен курс 1: Какво означават "Човешките права"?

"Всички хора са свободни и равни по достойнство и права" — така започва член 1 на "Обща декларация на човешките права". Това за нас означава, че ние притежаваме още от самото ни раждане определени права, които се наричат човешки права. Човешките права са отредени на всеки човек на основание на неговата човешка природа и са неотменни, което означава, че никой не може да бъде лишен от тях. Следните текстове предлагат две типични дефиниции за човешките права, които намираме в различните лексикални източници.

Определения

1) „Като човешки права се определят присъщите на индивида права на защита от посегателства от държавата, които съществуват по силата на неговата човешка природа и не могат да бъдат ограничавани от държавата. От времето на борбата срещу абсолютизма произхожда определянето им като "прилежащи" и "неотменни" права.
(...) Към съдържанието на човешките и основни права спадат човешкото достойнство, правото на свободно разгръщане на личността, равнопоставеността пред закона и справедливостта, свободата на вероизповеданието, свободата на словото, мнението, пресата, информацията, правото на свободно обединение с други, професионалната свобода, неприкосновеността на дома, гаранцията за собствеността и наследственото право, правото на убежище и петиция, както и юридически права, като преди всичко гаранцията срещу неправомерно задържане (...).

[от: Вихард Войк, Речник на международната политика, Бон 1994]

2) „Понятието ‚човешки права‘ определя в политическата употреба най-общо смисъла на тези права на свобода, които всеки притежава на основата на неговата човешка същност, и които трябва да бъдат гарантирани правово в обществото. В този смисъл става дума за ‘естествени’, ‘преддържавни’, ‘прилежащи’ или ‘неотменни’ права, с чието зачитане и гарантиране се легитимира едно политическо общество (...)."

[от: Енциклопедия Bertelsmann Discovery]

ОТКЪДЕ?

В следните откъси искаме да проследим въпроса за това, откъде идва идеята за човешките права и как тя се е развила. Ще се убедим, че става дума за идея, която бива дискутирана вече 2000 години, и че много важни документи маркират пътя на човешките права  (Основен курс 2: Как са се развили човешките права?). При това имаме възможността да прочетем откъси от най-важните документи. В рамките на подробните теми към Weltethos и към понятието "човешко достойнство" ще видим, че идеята за човешките права не се приема навсякъде по един и същ начин. Универсалността на тези неотменни права винаги ще бъде обсъждана.

КАКВО?

Накрая ще разгледаме подробно правата, които всеки от нас притежава. Как изглеждат те по отделно? За какво точно става дума, когато се говори за човешки права? Тук трябва да си зададем и въпроса, каква е разликата между човешките и основните права  (Основен курс 3: Какви човешки права има?). В рамките на една подробна тема ще се занимаем с Детските права: Какво представляват детските права и защо са необходими?

КОЙ?

Когато бъдем ограбени на улицата ние се обръщаме към полицията. Тя издирва крадеца и го изправя на съд, където той бива наказан за нарушението на законите. Ние получаваме собствеността си обратно. Но кой е отговорен при нарушения на човешките права? Кой надзирава моите права?  Това са трудни въпроси. В търсене на техния отговор ще се натъкнем първо на Обединените Нации, практически един обобщен вид на всички държави в света, (Основен курс 4: Кой съблюдава човешките права), както и на така наречените неправителствени организации INGOs (International Non-Governmental Organizations), който се занимават в глобален план със защитата на човешките права.

Skulptur

[Скулптура в сградата на седалището на Обединените Нации в Ню Йорк]

Това, че се нуждаем от един такъв съдия, какъвто са Обединените Нации, ще стане ясно в последната част на нашия основен курс, когато ще се запознаем с избрани примери за нарушения на човешките права (Основен курс 5: Нарушения на човешките права). Навсякъде по света се стига до посегателства върху човешките права. Това ни показва, че с „Общата декларация на човешките права" са формулирани правата на всеки от нас, но това е само началото. Целта е те да бъдат наложени — навсякъде и завинаги.

Идеи за урока ще намерите в Учебна част!

[Начало на страница]    [Старт Човешки права]    [Схема-преглед]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.