Съдържание

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Речник Линкове

 


 

Демокрация

Съдържание на Тематичен комплекс Демокрация

Към отделните раздели и страници ще стигнете директно, като щракнете върху настоящия показалец; на страницата Преглед ще намерите графично представяне на темата.

Стартова страница Демокрация

Речник към Тематичен комплекс Демокрация

Списък на линкове към Тематичен комплекс Демокрация

Схематичен преглед на Тематичен комплекс Демокрация

Основен курс 1 (Какво е демокрация?)

Материали към Основен курс 1

Схема 1: Какво е демокрация?

Цитати за демокрацията

Енциклопедични определения "Демокрация"

Теория на демокрацията: Идентична и конкурентна теория на демокрацията

Схема 2: Демокрацията като конкуренция

Схема 3: Демокрацията като идентичност

Схема 4: Противопоставяне на идентичната и конкурентна теории на демокрацията

Видове демокрация: Парламентарна и президиална демокрация

Схема 5: Видове демокрация

Схема 6: Сравнение между парламентарна и президиална система

Разграничаване: Демократични, тоталитарни и авторитарни системи

Основен курс 2: (Как се е развила демокрацията?)

Възникването на демокрацията в античността

Основа: античното "разбиране за държава"

Атина: Възникване и развитие на полиса

Възникване и развитие на античната демокрация

Хронология на демокрацията в античността

Демокрацията през Средновековието

Ôîêóñ-òåìà Áðþæ

Демокрацията в Новото време

Основи на новите политически философии

Основни проблеми на новите политически философии

Идеологии: Консерватизъм, Либерализъм, Социализъм

Класици на политическото мислене: Хобс, Лук, Русо и др.

Телевизионна дискусия между Хобс, Лук и Русо

Основен курс 3: (Кои са признаците на демократичната държава?)

Избори

Изборно право: Мажоритарно и пропорционално изборно право

Условия: Кога изборите са демократични?

Суверенитет: Избори и народен суверенитет

Парламент

Схема: Задачи на парламента

Правителство

Опозиция

Форми на опозицията: конкурентна и кооперативна

Разделение на властта

Нива на разделение на властта

Правова държава

Основни права и демокрация

Основен курс 4: (Какво принадлежи към едно демократично общество?)

Партии в политическата система

Съюзи в политическата система

Медии и обществено мнение

Схема: Сравнение между партии и съюзи

Скандали и демокрация

Основен курс 5: (С какви проблеми трябва да се бори демокрацията днес?)

Бъдещето на демокрацията

Политика? - не, благодаря! Проблема за политическата апатия

Мажоритарен принцип: Предпоставки и проблеми

Перспективи на демократизацията

 

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.