Курс 4

Нагоре Материали Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

Съюзи
Партии
Медии
Схема
Скандали


 

Демокрация

Основен курс 4: Какво принадлежи към едно демократично общество?

След като в Основен курс 1 се запознахме с въпроса "Какво е демокрация?", разгледахме развитието на демокрацията от нейното начало в антична Гърция преди 2500 години в Основен курс 2, и се запознахме с елементите на демократичната държава - правителство, парламент, опозиция, правова държава, разделение на властта и т.н. в Основен курс 3, сега ще се обърнем към демократичното общество.

При това не трябва да забравяме, че естествено при демокрацията не могат точно да се разделят държавата и обществото, и двете се проявяват заедно в постоянния опит, да се прибилжат до идеала за демокрация. Въпреки това има основни съставни части на модерната демокрация, които по-скоро спадат към обществената сфера.

Към тях спадат така наречените интермедиарни организации, които стоят между гражданите и държавата и са връзката помежду им. Става дума за партии, съюзи и медии.

И трите елемента са неделими от демокрацията. Те действат като интермедиарна система между народа и конституционните органи. Какво всъщност означава това? Какви функции изпълняват партиите, съюзите и медиите в една демократична политическа система? На този въпрос търсим отговор в Основен курс 4.

Политическите партии като част от интермедиарната система и като основна съставна част на всяка демокрация са толкова важни, че на тях е посветен един голям самостоятелен тематичен комплекс (...към Тематичен комплекс Партии). В рамките на този основен курс също са предоставени някои важни информации за работата на партиите. Но за по-задълбочена работа с тази тема, трябва да се премине към Тематичен комплекс Партии .

Партии и съюзи:

Посредниците при сформирането на политическите решения

Отношенията между избиратели и избраници не могат просто да се обобщят в това, че отделният гражданин само трябва да даде гласа си, когато е необходимо, а всичко останало да остави на избраните от него представители. Достатъчен е един поглед върху политическото ежедневие на западните демокрации, за да се убедим бързо в това, че една подобна характеристика във никакъв случай не изчерпва ролята на избирателя. Политическото участие на отделния гражданин стига до по-високо измерение, когато стане дума за партии и съюзи, граждански инициативи и социални движения, в които могат да участват и да оказват влияние отделните граждани. Така като в работния и стопански живот на модерното индустриално общество, организираните групи са решаващ фактор и в политиката, за да се освободи отделния човек от беззащитността и безнадеждността, предизвикани от вземащите превес отношения, и той да се превърне в деен член на сложното общество, в което живее. Партии и съюзи, граждански инициативи и социални движения се опитват да въздействат върху политическите позиции на държавата директно или чрез натиска на общественото мнение, в смисъла на отстояваните от тях убеждения и интереси, да представят на правителствата и парламентите техните грижи и желания, или директно да поемат задачи на държавните администативни органи и да ги режисират по собствен начин.

[от: Валдемар Бесон/Готхард Яспер, ММоделът на модерната демокрация. основни елементи на свободното държавно устройство, Бон 1990]

Освен това в рамките на Основен курс 4 на разположение са следните текстове и материали:

Текст за ролята на медиите и общественото мнение в политическата система.

Schaubild

Схема, която представя основните особености на партиите и съюзите и разликите между тях.

Presseartikel

Статия от пресата за скандали при демокрацията.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.